b_150_100_16777215_00_images_ZEST1.png

 

Regulamin zakupu limitowanych zestawów ceramiki stołowej „Niepodległa”

 

 

Tylko u nas atrakcyjna oferta!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy o możliwości nabycia Zestawu "Niepodległa" na raty!

 

 

 


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady sprzedaży i zakupu limitowanych zestawów ceramiki stołowej, wprowadzonych do obrotu i wyprodukowanych przez Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, zwanych dalej „Niepodległa”.

2. Organizatorem sprzedaży są Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej „Organizatorem”.


3. Organizator w ramach akcji „Niepodległa” wyprodukuje tylko i wyłącznie sto unikatowych, numerowanych zestawów poświadczonych Certyfikatem, o których mowa w pkt.3 ust 2.


4. Sprzedaż trwa od 16.08.2018 r. do 15.08.2021 r. lub do wyczerpania puli numerowanych zestawów.


5. Organizator powiadomi Klientów o wyczerpaniu puli zestawów na stronie internetowej www.niepodleglazcboleslawiec.com.pl.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. W zakupie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolności do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje zakupu, zwana dalej Klientem.

2. Klient przed przystąpieniem do zakupu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią̨ regulaminu. Zakup zestawu oznacza jednoczesną akceptację przez Klienta postanowień́ regulaminu. Klient przystępując do zakupu zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie.

 

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY SPRZEDAŻY I ZAKUPU

 

1. Każdy ze stu zestawów „Niepodległa” będzie miał swój unikatowy numer, od 1 do 100, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo sprzedaży zestawów sygnowanych numerami od 1 do 3 i 100 w ramach oddzielnej akcji sprzedażowej na zasadach ogłoszonych w nieco późniejszym terminie.

2. Każdy Unikatowy zestaw składa się z 22 (słownie: dwudziestu dwóch) elementów, który zawiera:

 

6 szt. – talerzyków deserowych
6 szt. – filiżanek ze spodkami
1 szt. – talerz
1 szt. – owocarka
1 szt. – cukiernica
1 szt. – mlecznik
1 szt. – świecznik
1 szt. – czajnik
1 szt. – serwetnik
1 szt. – wazon
1 szt. –  podgrzewacz
1 szt. – łyżeczka.

 

3. Każdy Klient nabywając unikatowy zestaw otrzyma indywidualny Certyfikat poświadczający nadanie numeru zestawu i jego autentyczność.

4. Czas realizacji od momentu złożenia zamówienia wynosi ok  3 miesięcy.


5. Każdy zestaw Niepodległa zapakowany będzie w specjalnie na tą okoliczność przygotowane ozdobne opakowanie.


6. Organizator ustala cenę każdego z zestawów na kwotę 5.000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).


7. Unikatowy numer zestawu nadawany będzie chronologicznie przy składaniu zamówienia. Nie dotyczy to zestawów nr 1 do 3 i 100.


8. Klient o nadaniu unikatowego numeru zestawu oraz numeru zamówienia zostanie poinformowany drogą mailową przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.


9. Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży zestawów od  nr 1 do 3 i 100 w innych kanałach sprzedażowych.


10. Naczynia wytwarzane są z naturalnych surowców, posiadają wszelkie certyfikaty jakościowe i są w pełni bezpieczne w kontakcie z żywnością. Certyfikaty jakościowe dostępne są  w siedzibie Organizatora.


11. Z uwagi na ręczną metodę produkcji, możliwe są nieznaczne różnice w zakresie wzoru zdobienia pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami w ramach danej serii.


12. W szczególnych  przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia. Klient zostanie o takim fakcie poinformowany drogą telefoniczną i mailową.


13. W przypadku bardzo dużego zainteresowania zestawami Niepodległa – Organizator zastrzega sobie prawo do wznowienia produkcji zestawów i sprzedaży w wersji bez nadawania indywidualnej numeracji.

 

14. Kwota za zestaw "Niepodległa" nie podlega rabatom obowiązującym w sklepach firmowych.

 

 

4. PŁATNOŚĆ
1. Organizator przewiduje dwie formy płatności:

 

1.1) I forma płatności  -  ratalna:
a. I rata - minimum 50% przy składaniu zamówienia,
b. II rata – pozostała kwota należności po otrzymaniu informacji od organizatora o skompletowaniu zestawu i gotowości do wysyłki

 

1.2)  II forma płatności - płatność całej należności przy składaniu zamówienia.
2. Wpłat należy dokonywać na poniżej podany rachunek bankowy Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzony przez

PKO BP S.A. O/Bolesławiec numer 39 1020 2137 0000 9202 0006 4972. Przy wyborze obydwu form zapłaty należy bezzwłocznie przesłać do Zakładów kopię dowodu wpłaty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

3. Wszelkie informacje dotyczące zakupów, udzielane są od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00 pod numerem telefonu 530 661 401 a także adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania sprzedaży limitowanej zastawy ceramicznej są Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC”
w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  ul. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec.

2. Organizator w imieniu Administratora Danych Osobowych informuje, że:

a) pozyskane dane osobowe tj. imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, numer telefonu komórkowego oraz adres IP są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym
z przedmiotową sprzedażą, tj. w celach związanych z przyjmowaniem zgłoszeń, ustaleniem prawa do uzyskania zwrotu, dokonania zwrotu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją sprzedaży oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej;
b) pozyskane dane osobowe Klienta nie podlegają przekazaniu do państw trzecich;
c) Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla celów związanych z sprzedażą zestawu ceramicznego „Niepodległa”.
Oświadczam, że przysługuje mi :
prawo dostępu do podanych danych osobowych,
prawo żądania sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
prawo do żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych,
cofnięcie zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Oświadczam , że podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zakupie zestawów.


3. Oświadczenia o powyższym Klient  może złożyć w formie pisemnej na adres Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec z dopiskiem „Dane osobowe -Niepodległa” lub na adres   e-mail, w tytule należy wpisać „Dane osobowe-Niepodległa”:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.4. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Klient  uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.


5. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane przez Organizatora  innym podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup, w celu przeprowadzenia promocji, tj. operatorom pocztowym, przewoźnikom, podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi hostingowe, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych, realizującym działania marketingowe, zgodnie z  powszechnie  obowiązującymi przepisami prawa.


6. Dane osobowe Klientów będą przechowywane:

do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi w dniu zakupu;
dla celów sprawozdawczości w wymaganym okresie archiwizowania przewidzianym  przepisami prawa;
do momentu wycofania przez Klienta zgody.


7. W oparciu o dane osobowe Klientów, nie będzie my podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


8. Dane osobowe dotyczące wizerunku Klienta (zdjęcie, film), który wyrazi zgodę na udostepnienie w/w danych, zostaną umieszczone na specjalnie do tego przygotowanej stronie internetowej www.niepodleglazcboleslawiec.com.pl oraz w mediach społecznościowych – profilach Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC”.

W załączeniu  Klauzula zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku.

9. Udział o którym mowa w pkt. 8 jest dobrowolny i nieobowiązkowy.

10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może skontaktować się z ADO  pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.niepodleglazcboleslawiec.com.pl a także udzielane uczestnikom pod numerem telefonu: 75 734 36 51 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora danego Klienta).

2. Zasady przeprowadzenia sprzedaży i zakupu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują̨ odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia sprzedaży.

 

 

Do pobrania:

 

ZAŁĄCZNIK - Klauzula - zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechanianie wizerunku